Zaloguj się
PLATFORMA SPRZEDAŻOWA B2B - ZAPRASZAMY!
Regulaminy

 

Regulamin Platformy B2B Kidwell

 

określający m.in. zasady składania Zamówień poprzez Platformę, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy i Platformie.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Składanie Zamówień
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja przyjętego Zamówienia
§ 7 Reklamacje
§ 8 Dane osobowe
§ 9 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Platformy (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć na Platformie swoje indywidualne Konto.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – podmiot niebędący Konsumentem, składający Zamówienie poprzez Platformę.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Platforma – Platforma Sprzedażowa B2B Kidwell, prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem https://b2b.kidwell.eu
Sprzedawca - DERFORM sp. z o.o. (dawniej DERFORM sp.j. Deręgowscy) z siedzibą pod adresem Sady, ul. Za Motelem 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0001076775, posiadająca NIP 7810020305, nr REGON 630196165, BDO 000007266, Kapitał zakładowy: 1 248 000,00 złotych.
Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży towaru widocznego na Platformie w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składana Sprzedawcy przez Kupującego za pośrednictwem Platformy, zawierająca co najmniej: oznaczenie towaru, jego cenę oraz koszt dostawy.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Derform sp. z o.o., Sady, ul. Za Motelem 1, 62-080 Tarnowo Podgórne.
 2. Adres e-mail: b2b@kidwell.eu, zamowienia@kidwell.eu
 3. Telefon: 61 848 94 10 wew. 164 w godz. 7:00–15:00

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowej obsługi Platformy potrzebne są:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu,
  2. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies,
  3. aktywne konto e-mail – dla założenia Konta i uzyskania pełnego dostępu do Platformy, w tym do możliwości składania Zamówień.

       

§ 4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Ceny towarów widoczne na Platformie są cenami podanymi w kwocie netto oraz kwocie zawierającej podatek VAT.
 2. W celu dokonywania Zamówień należy zarejestrować się na Platformie tj. założyć na niej Konto.
 3. Konto umożliwia Zamawiającemu składanie zamówień u Sprzedawców, przeglądanie historii zamówień złożonych na Platformie, sprawdzenie statusu zamówienia, zbieranie punktów w ramach programu lojalnościowego dostępnego na Platformie czy samodzielną edycję danych do wysyłki towaru.
 4. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz rejestracyjny na Platformie.
 5. Administrator Platformy zweryfikuje Zamawiającego, a w przypadku pozytywnej weryfikacji, aktywuje jego Konto w terminie 5 Dni roboczych od zgłoszenia rejestracyjnego.
 6. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony, pomiędzy Zamawiającym a Administratorem Platformy, umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 7. Zamawiający może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 8. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Administratora Platformy na adres e-mail: b2b@kidwell.eu, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
 9. Administrator Platformy zwraca uwagę, że na całkowitą wartość Zamówienia składają się: cena za towar (wraz z odpowiednim podatkiem VAT) oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 10. Zamawiający poprzez Platformę składa Zamówienie.
 11. W celu złożenia Zamówienia wybrany towar należy dodać do koszyka na Platformie.
 12. Zamówienie zostaje złożone na zasadach określonych w regulaminie dostępnym na Platformie.
 13. W momencie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy sprzedaży towaru na warunkach określonych w Zamówieniu.
 14. Przyjęcie Zamówienia następuje w momencie wysłania przez Administratora Platformy w imieniu Sprzedawcy do Zamawiającego wiadomości e-mail o odpowiedniej treści potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji, na adres podany na Koncie.
 15. Administrator Platformy prowadzi w ramach Konta, na rzecz Zamawiających, program lojalnościowy („Program lojalnościowy”).
 16. W Programie lojalnościowym, za każde wydane 10 zł brutto na zamówienie złożone za pośrednictwem Platformy, Zamawiającemu przysługuje 1 punkt. Punkty pojawią się na Koncie Zamawiającego po zrealizowaniu zamówienia tj. w momencie gdy status zamówienia zmieni się na „Zamówienie zrealizowane”.
 17. Podczas składania kolejnego zamówienia Zamawiający będzie miał możliwość wymiany zebranych w Programie lojalnościowym punktów– pod warunkiem posiadania odpowiedniej liczby punktów dla danego produktu, dostępnego w Programie lojalnościowym. Z wymianą punktów na towar wiąże się obowiązek opłaty na rzecz Administratora Platformy w wysokości 0,10 zł netto za każdy wymieniony w ramach programu produkt.
 18. W przypadku braku dostępności nagrody wybranej przez Zamawiającego w programie lojalnościowym, Administrator Platformy zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody na produkt podobny, w tej samej lub wyższej cenie. O fakcie zmiany Zamawiający zostanie poinformowany.
 19. Punkty przyznawane w Programie lojalnościowym ulegają przedawnieniu po upływie 2 lat od momentu ich naliczenia.
 20. Punkty nie podlegają wymianie na środki pieniężne.

 

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. za pobraniem, przy odbiorze przesyłki
 2. W przypadku wybrania opcji płatności z góry, informacja na temat terminu płatności za towary zostanie przekazana przez Sprzedawcę po zawarciu umowy sprzedaży, tj. po przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 3. Kupujący dokonując zakupów na Platformie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę.
 4. W przypadku braku dokonania zapłaty w terminie Sprzedawca uprawniony jest do anulowania aktualnych i przyszłych Zamówień Kupującego lub zablokowania Konta.

 

§ 6 REALIZACJA PRZYJĘTEGO ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych od daty przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 2. Przy zamówieniach o wartości niższej niż 1500 zł brutto, podczas realizacji zamówienia, doliczony zostanie koszt dostawy w wysokości 18,45 zł brutto za każdą paczkę.
 3. W sytuacji, gdy w ramach jednego Zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 4. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Towary zakupione na Platformie dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, z zastrzeżeniem ust. 5.
 6. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia, po uzgodnieniu takiego odbioru z Działem Sprzedaży.
 7. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, bez dodatkowych kosztów, bez względu na wartość zamówienia.

 

§ 7 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Zamawiający ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie gwarancji. Szczegółowe warunki  gwarancji są dostępne w instrukcji obsługi każdego produktu. Zgłoszenia reklamacyjne należy przesyłać elektronicznie na e-mail: reklamacje@derform.com.pl, lub drogą pocztową na adres ul. Za Motelem 1, 62-080 Sady.
 2. Korzystając z rękojmi Zamawiający, o ile Sprzedawca nie postanowił inaczej, może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. żądać usunięcia wady
 3. Reklamacje należy składać na adres pocztowy lub elektroniczny: bok@kidwell.eu lub reklamacje@kidwell.eu.
 4. Jeśli zachodzi taka konieczność, Zamawiający dostarcza reklamowany towar na adres Sprzedawcy.
 5. Wszystkie produkty Kidwell są objęte gwarancją producenta. Informacja o warunkach gwarancji jest dostępna w instrukcji obsługi produktu. Instrukcję obsługi wybranego produktu można pobrać w postaci elektronicznej z poziomu karty produktu na platformie B2B.
 6. Reklamacje dotyczące działania Platformy należy kierować na adres pocztowy wskazany do korespondencji lub elektroniczny: b2b@derform.com.pl.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

 

§ 8 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Platformy jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę, w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej na Platformie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami na Platformie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  1. umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
   oraz
  3. prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do złożenia Zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży na Platformie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami na Platformie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać zawarta między Sprzedawcą a Kupującym umowa sprzedaży;
  2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Platformę;
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
   • w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. żądania przeniesienia danych do innego administratora 

   a także prawo:

   f) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 9 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane na Platformie Zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu i – w przypadku przyjęcia Zamówienia do realizacji – stanowi odrębną umowę sprzedaży. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy względem Kupującego (podmiotu niebędącego Konsumentem) jest wyłączona – w granicach prawnie dopuszczalnych.
 4. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 5. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym (podmiotem niebędącym Konsumentem) sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

Regulamin konta na Platformie B2B Kidwell

 

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe 
§ 7 Zastrzeżenia

 

§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Platformy (usługa), dzięki której Kupujący może założyć na Platformie swoje indywidualne Konto. 
Kupujący – podmiot niebędący Konsumentem, składający zamówienie poprzez Platformę.
Platforma – Platforma Sprzedażowa B2B Kidwell, prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem https://b2b.kidwell.eu
Sprzedawca – DERFORM sp. z o.o. (dawniej DERFORM sp.j. Deręgowscy) z siedzibą pod adresem Sady, ul. Za Motelem 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0001076775, posiadająca NIP 7810020305, nr REGON 630196165, BDO 000007266, Kapitał zakładowy: 1 248 000,00 złotych.

 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Derform sp. z o.o., Sady, ul. Za Motelem 1, 62-080 Tarnowo Podgórne.
 2. Adres e-mail: b2b@kidwell.eu
 3. Telefon: 61 848 94 10 wew. 164 w godz. 7:00–15:00

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Do założenia i prawidłowej obsługi Konta potrzebne są:
 • aktywne konto e-mail,
 • urządzenie z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

 

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego, ale jednocześnie konieczne do składania zamówień na Platformie.
 2. Konto daje Kupującemu możliwości, takie jak: składanie zamówień, przeglądanie historii zamówień, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz na Platformie.
 4. W terminie 5 dni roboczych od przesłania Sprzedawcy formularza, o którym mowa w ust. 3, Sprzedawca dokona weryfikacji danych Kupującego podanych w formularzu. Po pozytywnej weryfikacji, Kupującemu zostanie utworzone Konto.
 5. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 6. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 7. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: b2b@kidwell.eu, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
 8. W przypadku niedokonania w terminie zapłaty za złożone za pośrednictwem Konta zamówienie, Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania Konta.

 

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail: b2b@kidwell.eu.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej na Platformie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
 4. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę;
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

   – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. żądania przeniesienia danych do innego administratora 
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta, zwłaszcza w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1.  konieczność dostosowania Platformy do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Platformy;
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi;
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy: b2b@kidwell.eu, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy względem Kupującego (podmiotu niebędącego Konsumentem) jest wyłączona – w granicach prawnie dopuszczalnych.
 9. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym podmiotem niebędącym Konsumentem) sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 


Regulamin newslettera Platformy B2B Kidwell

 

§ 1 DEFINICJE

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Platformy, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach oferowanych na Platformie.

Platforma – Platforma Sprzedażowa B2B Kidwell, prowadzona przez Usługodawcę pod adresem https://b2b.kidwell.eu

Usługodawca – DERFORM sp. z o.o. (dawniej DERFORM sp.j. Deręgowscy) z siedzibą pod adresem Sady, ul. Za Motelem 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0001076775, posiadająca NIP 7810020305, nr REGON 630196165, BDO 000007266, Kapitał zakładowy: 1 248 000,00 złotych.

Usługobiorca - podmiot niebędący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zakładający Konto na Platformie lub korzystający z Konta.

 

§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu na Platformie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, zwłaszcza korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5.
 7. Wypisanie się z Newslettera, w tym zwłaszcza poprzez skorzystanie przez Usługobiorcę z linku do wypisania się z Newslettera, będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

 

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: b2b@kidwell.eu
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach usługi Newslettera przez Usługobiorcę jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej na Platformie Polityce prywatności, ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.
 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Usługobiorca wypisze się z Newslettera;
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

   – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 5. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. żądania przeniesienia danych do innego administratora 
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 7. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, zwłaszcza z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newslettera lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: b2b@kidwell.eu, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 6. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.
 7. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy w związku z umową w zakresie wysyłania Newslettera jest wyłączona – w zakresie prawnie dopuszczalnym.
 8. W przypadku ewentualnego sporu między Usługodawcą a Usługobiorcą, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium